Policy 

Miljö | Kvalité | Trafiksäkerhet

MILJÖPOLICY - Gustafssons Allfrakt i Markaryd AB

VI SKALL VID VARJE TILLFÄLLE OCH MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN
KUNDENS KRAV OCH ÅKERIETS EGNA RESURSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ARBETA FÖR

· ATT MINSKA MILJÖEFFEKTERNA FRÅN VÅRA FORDON

· ATT STÄNDIGT FÖRBÄTTRA VERKSAMHETEN UR MILJÖSYNPUNKT

· ATT STÄNDIGT ARBETA MED VÅR ARBETSMILJÖ

· ATT FÖREBYGGA FÖRORENINGAR

· ATT STÄNDIGT ARBETA MED TRAFIKSÄKERHETS OCH FARLIGT GODS FRÅGOR

· ATT STÄNDIGT ARBETA MED ALKOHOL OCH DROGFRÅGOR I FÖREBYGGANDE SYFTE

· ATT FÖLJA AKTUELL MILJÖLAGSTIFTNING, ANDRA SAMHÄLLSKRAV SAMT VÅRA KUNDERS KRAV

· ATT ARBETA EFTER MILJÖLEDNINGSSYSTEMET SSISO 14 001-2004


VÅRA INSATSER SKALL STYRAS AV EN SAMMANVÄGNING AV
VAD SOM ÄR EKONOMISKT RIMLIGT, TEKNISKT MÖJLIGT OCH
EKOLOGISKT MOTIVERAT

MARKARYD 2003-10-20, OMARBETAT 2009-01-29
CONNY GUSTAFSSON VD

^ Topp

KVALITETSPOLICY

Gustafssons Allfrakt i Markaryd AB ska överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar genom att engagera alla i ständiga förbättringar.


· VI SKA STRÄVA MOT NOLL FEL I ALLT VI GÖR OCH VARJE ANSTÄLLD ÄR ANSVARIG FÖR KVALITETEN I SITT ARBETE

· ATT FÖLJA AKTUELL LAGSTIFTNING, ANDRA SAMHÄLLSKRAV SAMT VÅRA KUNDERS KRAV

· ATT ARBETA EFTER SCHENKERS STÄLLDA KVALITETSKRAV OCH REGLER


MARKARYD 2003-10-20, OMARBETAD 2009-01-29
CONNY GUSTAFSSON
VD 

  ^ Topp

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

Diplom Trafiksäkerhetspolicy

 

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Det innebär att anställda och ledning inom företaget:

· ALLTID ANVÄNDER SÄKERHETSBÄLTE

· HÅLLER AVSTÅND TILL FRAMFÖRVARANDE

· RESPEKTERAR OCH FÖLJER HASTIGHETSBESTÄMMELSER

· RESPEKTERAR KÖR- OCH VILOTIDSREGLERNA

· RESPEKTERAR GÄLLANDE VIKTBESTÄMMELSER

· TAR HÄNSYN TILL VÄGLAG OCH TRAFIKSITUATION VID KÖRPLANERING

· VÄLJER RINGLEDER VID TÄTORTER OCH UNDVIKER GENOMFARTER VID SKOLOR OCH LIKN.

· SÄKRAR GODSET PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT

· ÄR SPRIT- OCH DROGFRIA, INKLUSIVE STARKA MEDICINER, OCH UNDVIKER ATT KÖRA DÅ VI ÄR TRÖTTA

· HÅLLER FORDONEN I TRAFIKSÄKERT SKICK

· STRÄVAR EFTER ATT INTE TA UPPDRAG SOM INNEBÄR ATT VI MÅSTE BRYTA MOT POLICYN OCH DESS INNEBÖRD

MARKARYD 2003-10-20
CONNY GUSTAFSSON
VD

^ Topp